Lze se bránit výpovědi z bytu?

Nájem bytu obvykle končí uplynutím sjednané doby, nebo dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem, což jsou v obou případech nejlepší a nejjednodušší způsoby. Jsou však situace, kdy pronajímatel musí nebo chce dát nájemci výpověď.

A tady může nastat spor o oprávněnosti výpovědi. Zpravidla mívá v takovém sporu vyšší šance ten, kdo si je vědom svých práv a dbá o jejich řádné a včasné uplatňování. Aby se nájemce mohl úspěšně bránit, musí znát obsah výpovědi. Nepřebíráním písemností si uškodí, jelikož podle zákona se výpověď považuje za doručenou třetí den od odeslání poštou, i když si ji nájemce nevyzvedne.

Po doručení má nájemce dva měsíce na to, aby vznesl námitky a podal u soudu žalobu o přezkoumání oprávněnosti výpovědi. Pokud soud shledá jeho námitky oprávněnými, nájem trvá dál. V případě, že soud důvodům nájemce nevyhoví, žalobu zamítne a nájemce musí byt vyklidit a předat pronajímateli. Neučiní-li tak dobrovolně, je pronajímatel oprávněn podat žalobu o vyklizení.

Odevzdání bytu

Musí k tomu dojít v den, kdy nájem končí. Pokud se tak nestane, má pronajímatel právo na úhradu nájemného až do dne, kdy nájemce byt skutečně odevzdá. Byt musí být odevzdán ve stavu, v jakém byl nájemci předán. Netýká se to opotřebení běžným užíváním ani vad, které je povinen odstranit pronajímatel. Ten tudíž nemůže odmítnout převzít byt například pouze z důvodu, že není čerstvě vymalován. Pokud nájemce provedl v bytě změny se souhlasem pronajímatele, musí uvést byt do původního stavu pouze když se k tomu zavázal. Provedl-li ovšem změny bez souhlasu pronajímatele, je povinen byt do původního stavu uvést, pokud se nedohodnou jinak.

Ideální je sepsání protokolu

Písemný protokol o vrácení bytu lze rozhodně doporučit, i když to zákon nikomu neukládá. Obsahem protokolu by měl být popis stavu, v jakém se byt odevzdává, údaje o stavech měřičů elektrické energie, vody a plynu, pokud jsou instalovány a seznam odevdávaného vybavení bytu.

Ve smyslu zákona je byt odevzdán, pokud pronajímatel převzal od bývalého nájemce klíče a pokud mu nic nebrání v přístupu do bytu a jeho užívání. Nemusí to být ani osobně, stačí zanechat byt prázdný, ukončit a vypořádat závazky ze smluv o dodávce energií a klíče zanechat v poštovní schránce pronajímatele.

Shlédněte také

Jak probíhá exekuce?

Exekuce není zrovna příjemnou záležitostí, ovšem ve většině případů je nejlepší cestou, jak se dostat …